Lokale overheden

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft ook voor de gemeenes, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen gevolgen. De AVG brengt uitdagingen met zich mee. Privacy Direct helpt u op een praktische en pragmatische wijze te voldoen aan de strenge eisen van de AVG.

Hoe gaat u om met privacy?

Lokale overheden verwerken veel persoonsgegevens van burgers. Deze gegevens worden vaak gedeeld met samenwerkingspartners in de publieke sector, zoals woningcorporaties, afvalverwerkingsbedrijven, zorgverleners en huisartsen.

Veel lokale overheden nemen ad hoc maatregelen om de privacy van de burgers te beschermen. Een integrale visie van het bestuur en coördinatie ontbreken vaak.  Als organisatie loopt u het risico op onduidelijke afspraken met de ketenpartners, onjuiste interpretatie van de privacyregels of boete als u de privacyregels niet juist toepast binnen uw organisatie.

Systematische implementatie van de privacyregels

Met onze Privacy Direct-methode helpen wij uw organisatie op een systematische wijze te voldoen aan de strenge privacyregels. Dit helpt uw organisatie op een systematische wijze de privacyregels efficiënt en effectief te implementeren binnen de gehele organisatie. Wij brengen in kaart welke gegevens er worden verwerkt en wat de privacyrisico’s daarbij zijn. Daarna helpen wij u bij het bepalen van uw privacystrategie en stellen wij het plan van aanpak op. Wij begeleiden uw organisatie bij de implementatie van de regels en voeren wij waar nodig audits uit. Dit zorgt ervoor dat u kunt aantonen dat u de privacyregels op een systematische wijze naleeft. Dit draagt bij aan het vertrouwen van de betrokkenen in de naleving van de regels door uw organisatie.

Periodieke update privacybeleid

Als lokale overheid is het verstandig om zowel het strategisch beleid als privacy documenten periodiek te updaten. Op deze manier blijft het privacybeleid in lijn met de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de privacyregels. Ook hierbij kunnen wij u op een praktische en pragmatische wijze ondersteunen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

(Lokale) overheidsinstellingen zijn op grond van de AVG verplicht tot het aanstellen van een FG. het aanstellen van een FG brengt veel vragen met zich mee. Zo dient u aandacht te besteden aan de onafhankelijke positie van de FG. Ook dient de FG voldoende tijd beschikbaar te hebben om zijn/haar taken goed uit te oefenen. Heeft u reeds een FG aangesteld en wilt u sparren over de invulling van FG-taken? Wij kunnen u voorzien van relevante informatie over de positie van de FG.

Enkele opdrachtgevers